Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Leczenie

Udostępnij

„Wramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie – leczymy uzależnienie od alkoholu.”

Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu, jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, kobiet, jak i młodzieży. Nie ma typowej grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona. Również ludzie zajmujący wysokie stanowiska , jak i bardzo młodzi mogą mieć problem z alkoholem. Osoba uzależniona przechodzi przez kolejne fazy choroby. Rozpoczyna się od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, a kończy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu różni się w zależności od uwarunkowań konkretnej osoby. Jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej degradacji wszystkich sfer życia.

Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia są trudne w rozpoznaniu. Spowodowane jest to bardzo płynną granicą między sporadycznym spożywaniem alkoholu towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o problemie. Najczęściej występują palimpsesty alkoholowe tzw. przerwy w życiorysie, potocznie nazywane „urwanym filmem” lub „zgonem”, oraz „klinowanie”, czyli eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi. Powoduje to uruchomienie mechanizmu błędnego koła.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm, zgodnie z definicją, jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która stanowi realne zagrożenie dla życia – może skrócić jego długość nawet o 10-15 lat. Najczęstszą przyczyną zgonów osób uzależnionych są choroby wywołane przez nadużywanie alkoholu, wypadki komunikacyjne lub samobójstwa. Dlatego też, konieczna jest pomoc uzależnionym od alkoholu i wsparcie w długotrwałym leczeniu nałogu. Powrót do zdrowia w tym znaczeniu w dużej mierze jest uzależniony od wdrożenia profesjonalnego leczenia.

Terapia alkoholowa ma podstawowe znaczenie dla efektywnego procesu zdrowienia, pod warunkiem, że zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych w Warszawie oferuje terapię, która charakteryzuje się wysoką skutecznością – stanowi ona szansę na wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Centrum Medyczne MedJol proponuje prywatne leczenie alkoholizmu w warunkach stacjonarnych, dbając o bezpieczeństwo i komfort chorych, jednocześnie troszcząc się o ich anonimowość i intymność.

Jak leczyć alkoholizm? Leczenie alkoholizmu uzależnione jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Jedną z najskuteczniejszych metod w tym znaczeniu jest detoksykacja, czyli odtruwanie organizmu, z którym związane jest odstawienie alkoholu. Detoks alkoholowy, nazywany również odtruciem alkoholowym, z uwagi na możliwość pojawienia się zespołu abstynencyjnego, prowadzony jest stacjonarnie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Detoksykacja stanowi proces bezpiecznego oczyszczania organizmu nie tylko z alkoholu, ale także z innych toksyn, które powstały w wyniku jego spożywania. Odtrucie alkoholowe powinno być realizowane pod ścisłą kontrolą personelu medycznego i poszerzone o wsparcie psychologiczne. Pomoc psychoterapeutyczna w tym znaczeniu jest istotnym czynnikiem, który wpływa na motywację do podjęcia decydujących kroków w powrocie do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

 

 Jak przebiega detoks alkoholowy?

Sposób i czas przebiegu detoksu alkoholowego uzależnione są od wielu czynników np. od płci, wieku, czy też od kondycji zdrowotnej pacjenta. Ośrodek leczenia alkoholizmu gwarantuje bezpieczny proces odtruwania organizmu pacjenta. Pierwszym krokiem detoksykacji powinna być diagnostyka stanu chorego. Dzięki temu możliwe jest opracowanie właściwej strategii działania i udzielenie pomocy osobie walczącej z uzależnieniem. Detoksykacja uwzględnia ocenę ogólnego stanu chorego, któremu podlega stan układu krążenia i układu oddechowego, przeprowadzane są także badania neurologiczne. Dzięki ogólnej ocenie stanu chorego, można ustalić ewentualne przeciwwskazania oraz prawidłowo dobrać kolejne procedury medyczne.

Działania te umożliwiają określenie odpowiednich składników płynu infuzyjnego, mającego na celu zlikwidowanie dolegliwości związanych z alkoholizowaniem się oraz regenerację organizmu. Dodatkowo uzupełniane są elektrolity, poziom nawodnienia, witamin i minerałów. Jeśli zachodzi potrzeba, podawane są również leki uspokajające, ułatwiające choremu zaśnięcie. Odstawienie alkoholu wiąże się z wystąpieniem nieprzyjemnych objawów abstynencyjnych, które łagodzone są podawaniem leków. Leczenie farmakologiczne w tym znaczeniu ma na celu zniwelowanie dolegliwości towarzyszących odstawieniu alkoholu (m.in. bólów głowy, złego samopoczucia, lęków, drżenia ciała) i wytrwanie w terapii. Proces odtruwania organizmu z toksycznych substancji, może potrwać nawet kilkanaście dni.

Ośrodek uzależnień alkoholowych – profesjonalna terapia alkoholowa Cały proces terapii alkoholizmu przebiega w atmosferze poszanowania potrzeb Pacjenta i troski o jego komfort. Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych oferuje stacjonarną terapię uzależnienia od alkoholu, która przebiega w izolacji od świata zewnętrznego. Dzięki temu Pacjentom łatwiej jest zachować abstynencję. Okres trzeźwości sprzyja natomiast uświadomieniu sobie własnej sytuacji oraz zrozumieniu konieczności sięgnięcia po profesjonalną pomoc. Proces leczenia obejmuje grupowe spotkania terapeutyczne. Stacjonarna terapia leczenia alkoholizmu oznacza dla Pacjentów przede wszystkim możliwość zrozumienia wpływu, jaki alkoholizm wywiera na poszczególne płaszczyzny ich życia. Zadaniem terapeuty uzależnień alkoholowych na tym etapie jest przygotowanie chorego do funkcjonowania w trzeźwości po opuszczeniu ośrodka.

 

Jak przebiega terapia alkoholowa?

Ośrodek leczenia alkoholizmu oferuje terapię podzieloną na etapy, co pozwala w pełni wyleczyć pacjenta z uzależniania. Pierwszą fazą jest odwyk alkoholowy prywatnie w placówce MedJol w Czersku pod Warszawą. Cechami charakterystycznymi tego etapu leczenia uzależnienia jest:

 • duża intensywność zajęć terapeutycznych;
 • przewaga spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą;
 • dość schematyczny przebieg zajęć, oparty o autorski program ośrodka.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym jest dokładna analiza destrukcji spowodowanej przez alkohol. Polega ona na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywał alkohol. Pacjenci samodzielnie powinni opisywać wydarzenia ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki picia alkoholu oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają. Ma to na celu zmianę nastawienia osoby uzależnionej od alkoholu do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, unaocznienie ich dramatycznych skutków i odblokowanie uczuć ukrytych przez alkohol.

Drugim celem terapii podstawowej, jest nauka umiejętności niezbędnych do życia w trzeźwości. W czasie zajęć terapeutycznych Pacjent zdobywa wiedzę i umiejętności zachowania abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Najczęstsze tematy zajęć to:

 • radzenie sobie z głodem alkoholowym;
 • zapobieganie nawrotom choroby;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • budowanie i korzystanie z sieci wsparcia;
 • organizacja czasu;
 • asertywność – ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania picia.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci na podstawie dotychczasowych doświadczeń planują zmiany w swoich zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, czy w kontaktach z ludźmi. Mają one na celu zbliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym alkoholikiem. W momencie zakończenia etapu podstawowego leczenia choroby alkoholowej, pacjent jest dopiero na początku drogi do „wytrzeźwienia”. Jego decyzja o abstynencji może być niepewna, a nowe podejście do życia istnieje bardziej w głowie, aniżeli w czynach. Z tego powodu konieczny jest drugi etap terapii, bez którego uzależniony po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach wraca do picia alkoholu, niekiedy nawet z większą intensywnością. Pacjenci określają to zjawisko zapijaniem strat. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym – w poradni leczenia uzależnień.

Ten etap leczenia alkoholizmu, czyli faza pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz w formie warsztatów tematycznych. Zadaniem Pacjenta jest wprowadzenie zmian w swoim życiu, ich utrwalanie i usamodzielnianie się w zakresie radzenia sobie z alkoholizmem. Program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb chorego. Faza ta trwa około 22 miesiące. Razem z terapią podstawową tworzy okres leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. W ciągu pierwszego roku najlepiej jest, aby sesje terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu. Po tym czasie można je przeprowadzać z mniejszą intensywnością, ale zachowując stałą regularność spotkań.

Metodami pracy są:

 • wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy;
 • wspieranie szczerej i otwartej komunikacji;
 • analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy poruszane podczas pogłębionego leczenia alkoholizmu to:

 • kontakty z rodziną;
 • problem poczucia winy;
 • odzyskanie zaufania;
 • przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia alkoholu;
 • unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • głód alkoholowy.

Często zachodzi konieczność powrotu do tematów poruszanych podczas terapii podstawowej, z powodu pojawienia się prawdziwych sytuacji, w których pacjent doświadcza omawianych wcześniej problemów. Ważną częścią terapii jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej, które często okazują się pomocne w walce z nałogiem. Zalecane jest także uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA – anonimowi alkoholicy), w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu podczas trwania fazy pogłębionej jest bardzo trudnym i czasochłonnym okresem dla pacjenta. Wynika on nie tylko z rozmiaru problemów, które wymagają pracy, lecz także z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu. W takich chwilach najważniejsza jest wytrwałość, która pozwoli chorym uchronić się od picia alkoholu i zaniechania dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych. Niemniej jednak należy podkreślić, że na jakimkolwiek etapie leczenia uzależnienia od alkoholu, złamanie abstynencji nie jest powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Głównym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji i poprawa zdrowia psychofizycznego. Ważnym etapem jest także nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych oraz przyswajanie wiedzy, dotyczącej mechanizmów rządzących chorobą alkoholową. Osoby uzależnione opuszczające ośrodek po terapii są wolne od substancji powodującej zmiany w ich świadomości. Zaopatrzeni w dalsze zalecenia terapeutyczne uczą się nowego postrzegania świata. Im szybciej chory podejmie decyzję dotyczącą rozpoczęcia leczenia,  tym ma większe szanse na szybką i skuteczną terapię, która umożliwi mu powrót do życia bez nałogu.

Ośrodek leczenia uzależnienia od alkoholu Medjol pod Warszawą jest zawsze otwarty dla Pacjentów. Uczestnicy terapii po zakończeniu leczenia stacjonarnego mogą kontynuować leczenie w ramach weekendowych sesji oraz korzystać z psychoterapii indywidualnej w ramach oferty Poradni Psychoterapii MEDJOL w Czersku. Wyrazem naszej troski o efektywność oferowanego leczenia i motywowania Pacjenta w utrzymaniu trzeźwości, jest założenie że to my jesteśmy dla Pacjenta i to my jako ośrodek dostosujemy się do indywidualnego grafiku zajęć Pacjenta, po jego powrocie do codziennej aktywności zawodowej lub edukacyjnej i społecznej oferując szereg programów indywidualnego oddziaływania terapeutycznego.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia od alkoholu i terapia alkoholowa?

Leczenie alkoholizmu to długotrwały i trudny proces. Prywatna terapia w ośrodku MedJol umożliwia uniknięcie poważnych skutków nadużywania alkoholu w postaci pogłębiającej się degradacji życia psychicznego i fizycznego. W ośrodku leczenie podzielone jest na etapy, które wdrażane krok po kroku, umożliwiają stopniowe odzyskanie kontroli nad piciem i nałogiem. Terapia alkoholowa obejmuje nie tylko detoksykację organizmu z substancji toksycznych, ale również psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu w formie indywidualnej i grupowej.

Terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym obejmuje od 4 do 8 tygodni zajęć terapeutycznych, w niewielkich zespołach liczących od 7 do 10 osób. Ostateczny czas trwania terapii alkoholowej w przypadku konkretnego Pacjenta jest jednak ściśle uzależniony od jego indywidualnej sytuacji, dlatego po odbyciu 4-tygodniowej terapii, terapeuta podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnego przedłużenia leczenia. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. W centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac, uczestniczenie w wykładach, oglądanie i analizę filmów edukacyjnych. Leczenie alkoholizmu polega głównie na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów oraz doradzaniu na temat zmiany sposobu myślenia i reagowania. Warto również wskazać, że leczenie choroby alkoholowej obejmuje także pogłębioną terapię, która może trwać nawet 22 miesiące.

Na czym polega leczenie i terapia nawrotów?

W sytuacji, kiedy wystąpiły nawroty picia, konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Obejmuje ono detoks oraz ponowny udział w psychoterapii. W ramach terapii nawrotów w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dokonywana jest pogłębiona analiza ponownego pojawienia się objawów choroby i przyczyn, które ją wywołały. Ośrodek uzależnień alkoholowych wprowadza kolejne metody i techniki radzenia sobie z trudnościami. Specjaliści przeprowadzają pogłębioną terapię indywidualną. Leczenie obejmuje również zajęcia wzmacniające dla osób, które zakończyły sukcesem leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym w prywatnej klinice MedJol. Zasadniczym celem jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej, jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w warsztatach.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz jednoczesne wsparcie farmakologiczne. Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku opieramy na podejściu holistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Podstawowym jego celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Naszym pacjentom oferujemy odwyk alkoholowy prywatnie w trybie stacjonarnym. Wierzymy bowiem, że tylko terapia w warunkach odosobnienia od źródła problemu, umożliwia odcięcie chorych od środowiska i czynników, w których doszło do uzależnienia. Dlatego też, daje ono największe szanse na wyjście z nałogu.

Jak podjąć leczenie alkoholizmu?

Podjęcie terapii dla alkoholików jest bardzo trudne, wiąże się bowiem z koniecznością odstawienia substancji psychoaktywnych – alkoholu oraz zmierzeniem się z problemem. Jak zatem rozpocząć leczenie uzależnienia? Należy podkreślić, że natychmiastowe podjęcie leczenia w momencie zauważenia niepokojących sygnałów i objawów osiowych, umożliwia szybką terapię i odzyskanie kontroli nad nałogiem. Prywatny ośrodek uzależnień alkoholowych MedJol wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uzależnionych, umożliwiając telefoniczne lub mailowe zgłoszenie się na oddział. Co ważne, w Centrum Medycznym MedJol nie ma rejonizacji , co oznacza, że przyjmujemy pacjentów nie tylko z Polski, ale również zza granicy. o, osobom uzależnionym z województwa mazowieckiego gwarantujemy bezpłatny transport na teren ośrodka.

Leczenie alkoholizmu jest trudne, ponieważ jest to choroba nieuleczalna. Nie oznacza to jednak, że nie można pomóc osobie uzależnionej. Najbardziej skuteczną formą pomocy jest terapia uzależnień, która może powstrzymać rozwój choroby i umożliwić choremu powrót do normalnego funkcjonowania.

Niekiedy alkoholizm postrzegany jest w kategorii słabości charakteru czy braku silnej woli. Podtrzymuje to u osób uzależnionych od alkoholu przekonanie, że powinni sami rozwiązać ten problem, a zwrócenie się o pomoc będzie przejawem słabości i źródłem wstydu. Opóźnia to znacznie możliwość udzielenia pomocy choremu i jego bliskim. Należy zatem podkreślić, że uzależnienie od alkoholu, jak wiele innych chorób jest chorobą niezawinioną. Rozwija się podstępnie, często bez świadomości uzależnionego. Zmiany zachodzące w psychice takiej osoby nie pozwalają jej dostrzec rozmiaru szkód spowodowanych piciem alkoholu. Co ważne, alkoholizm ma swój numer jednostki chorobowej opracowany na podstawie Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10.

Przymusowa terapia alkoholowa

Terapia alkoholizmu w naszym ośrodku pod Warszawą jest prowadzona wyłącznie w sytuacji, w której Pacjent zdecyduje się na leczenie uzależnienia od alkoholu całkowicie dobrowolnie. Osoby zgłaszające się do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień, informowane są o tym, że nie mają obowiązku korzystania z terapii w sytuacji, kiedy jest wymuszona. Dzięki temu mogą samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą dalszego postępowania i poddania się leczeniu. Oznacza to, że do Centrum Medycznego MedJol przyjmowane są osoby uzależnione, które wyrażają zgodę na terapię i dobrowolnie poddają się kuracji odwykowej. Zgłoszenie Pacjentów na oddział ośrodka MedJol możliwe jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Czy terapia alkoholowa pomaga?

Alkoholizm wpływa negatywnie na wiele aspektów funkcjonowania człowieka. Terapia dla alkoholików w ośrodku MedJol pod Warszawą to sposób na to, żeby pokonać uzależnienie i rozpocząć nowe życie, wolne od nałogu. Dla powodzenia terapii bardzo ważne jest podjęcie leczenia w odpowiednim momencie, jak tylko pojawią się symptomy świadczące o nałogu. Terapia alkoholizmu w Centrum Medycznym MedJol prowadzona jest w oparciu o wysokie kwalifikacje i doświadczenie zespołu medycznego oraz terapeutów, co pozwala na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów leczenia.

Terapia pogłębiona, jako uzupełnienie terapii stacjonarnej, jest szansą na wytrwanie w trzeźwości i poradzenie sobie z uzależnieniem w środowisku swobodnego dostępu do napojów alkoholowych. W swojej pracy dbamy o dyskrecję, zachowując wysokie standardy świadczonych usług. Wykorzystujemy autorski program leczenia, dostosowany do potrzeb osób uzależnionych od alkoholu, dający bardzo dobre efekty. Dokładamy starań, żeby w jak najwyższym stopniu pomóc Pacjentom w walce z uzależnieniem.

Jaka jest cena terapii alkoholowej?

Centrum Medyczne MedJol to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, dlatego pobyt w ośrodku jest płatny. W celu uzyskania niezbędnych informacji o cenie oferowanych usług, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień MedJol to gwarancja doskonałych warunków. Pacjentom udostępniane są wygodnie urządzone 1-3 osobowe pokoje z łazienkami. Co więcej, w czasie terapii stacjonarnej Pacjenci otrzymują również pełne wyżywienie przygotowywane z troską o zdrową i odpowiednio zbilansowaną dietę. Ośrodek proponuje ponadto dostęp do licznych atrakcji, dzięki którym Pacjenci będą mogli efektywnie zagospodarować swój czas wolny. Dokładamy wszelkich starań, żeby Goście ośrodka czuli się w nim swobodnie i bezpiecznie. Posiadamy, między innymi, siłownię oraz saunę, co dodatkowo umożliwia aktywny wypoczynek.

Lokalizacja Centrum Medycznego Medjol ułatwia bezproblemowy dojazd. Niewielka odległość od Warszawy gwarantuje bliskość węzłów komunikacji publicznej. Pacjenci z obszaru województwa mazowieckiego mogą w razie potrzeby skorzystać z oferowanego przez ośrodek transportu. Koszt dowozu jest uzależniony od odległości. W okolicy znajdują się sklepy ogólnobranżowe, pozwalające na zrobienie potrzebnych zakupów, zakład fryzjerski oraz basen, dzięki czemu Pacjenci mają dostęp do niezbędnych usług.

Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych MedJol jest miejscem, w którym priorytetowe znaczenie mają potrzeby naszych Pacjentów. Rozumiemy, że walka z nałogiem to czas ogromnych wyzwań i ciężka próba, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby proces leczenia uzależnień przebiegał w komfortowym oraz bezpiecznym środowisku, jednocześnie bezwzględnie szanując intymność i anonimowość Pacjentów. Terapia w ośrodku jest realizowana w warunkach kontrolowanych przez doskonale wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów.

Specjaliści w Centrum Medycznym MedJol z Warszawy mają ogromną wiedzę o terapii alkoholizmu oraz innych uzależnień, a opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na walkę z nałogiem. Z powodu szerokiej dostępności i powszechności alkoholu oraz społecznej akceptacji picia, alkoholizm jest uzależnieniem, które statystycznie spotykane jest znacznie częściej niż inne. Terapia uzależnienia od alkoholu okazuje się najważniejszą i najlepszą formą pomocy. Dzięki niej, osoba zmagająca się z nałogiem osiąga trwałe i pożądane zmiany, które dają szansę na rozpoczęcie nowego, w pełni zdrowego oraz zadowalającego życia. Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci niezbędnej pomocy i ustalimy cenę Twojego leczenia.

Chcesz skorzystać
ze wsparcia ośrodka uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość Oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Skontaktuj się z nami

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button