15 letnie doświadczenie
Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130 Leczenie Uzależnień +48 510 280 121

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie - leczymy uzależnienie od alkoholu."

Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz jednoczesne wsparcie farmakologiczne.

Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku opieramy na podejściu humanistycznym oraz poznawczo - behawioralnym. Podstawowym jego celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Nie ma typowej grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona. Również ludzie wysoko funkcjonujący, bardzo młodzi mają problem z alkoholem. Osoba uzależniona od alkoholu przechodzi przez kolejne fazy choroby. Rozpoczyna się od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, a kończy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu różni się w zależności od uwarunkowań konkretnej osoby. Jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej degradacji wszystkich sfer życia.

Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia są trudne w rozpoznaniu. Spowodowane jest to bardzo płynną granicą między sporadycznym spożywaniem go towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały ostrzegawcze dla wszystkich sięgających po różnego rodzaju alkohole. Najczęściej występują tzw. przerwy w życiorysie, potocznie nazywane „urwanym filmem” lub „zgonem”, oraz „klinowanie”, czyli eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi. Powoduje to utkwienie w błędnym kole.

Alkoholizm jest to choroba zagrażająca życiu. Przeciętnie skraca jego długość o 10-15 lat wśród osób uzależnionych, nieleczących się. Najczęściej osoby uzależnione umierają na skutek chorób wywołanych przez nadużywanie alkoholu, giną w wypadkach komunikacyjnych lub popełniają samobójstwo.

Leczenie alkoholizmu jest trudne, ponieważ jest to choroba nieuleczalna. Nie oznacza to jednak, że nie można pomóc osobie uzależnionej. Najbardziej skuteczną formą pomocy jest terapia uzależnień, która może powstrzymać rozwój choroby i umożliwić choremu powrót do normalnego funkcjonowania.

Przez wiele osób alkoholizm postrzegany jest w kategorii słabości charakteru czy braku silnej woli. Nie dostrzegają oni potrzeby wyzwolenia z nałogu. Uważają, że „gdyby nie chciał, to by nie pił”. Podtrzymuje to u osób uzależnionych od alkoholu przekonanie, że powinni sami rozwiązać ten problem, a zwrócenie się o pomoc będzie przejawem słabości i źródłem wstydu. Opóźnia to znacznie możliwość udzielenia pomocy choremu i jego bliskim.

Uzależnienie od alkoholu, jak wiele innych chorób jest chorobą niezawinioną. Rozwija się podstępnie, często bez świadomości uzależnionego. Zmiany zachodzące w psychice takiej osoby nie pozwalają jej dostrzec rozmiaru szkód spowodowanych piciem alkoholu.

Alkoholizm ma swój numer jednostki chorobowej opracowany na podstawie Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Źródło Badawcze Kryteria diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Kraków-Warszawa-1998.

Specjaliści Centrum Medycznego MEDJOL z Warszawy mają ogromną wiedzę o terapii alkoholizmu oraz innych uzależnień, a opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na walkę z nałogiem. Z powodu szerokiej dostępności i powszechności alkoholu oraz społecznej akceptacji picia, alkoholizm jest uzależnieniem, które statystycznie spotykane jest znacznie częściej niż inne. Terapia uzależnienia od alkoholu okazuje się najważniejszą i najlepszą formą pomocy. Dzięki niej osoba uzależniona osiąga trwałe i pożądane zmiany, które dają szansę na rozpoczęcie nowego, w pełni zdrowego oraz zadowalającego życia.

Głównym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji i poprawa zdrowia psychofizycznego. Ważnym etapem jest także nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych oraz przyswajanie wiedzy dotyczącej mechanizmów rządzących chorobą alkoholową. Osoby uzależnione opuszczające ośrodek po terapii są wolne od substancji powodującej zmiany w ich świadomości. Zaopatrzeni w dalsze zalecenia terapeutyczne uczą się nowego postrzegania świata. Im szybciej chory podejmie decyzję dotyczącą rozpoczęcia terapii, tym szybciej zacznie się cieszyć z bycia trzeźwym.

Bliska Ci osoba ma problem z alkoholem - Zadzwoń już dziś! Pomożemy!

ZADZWOŃ KONTAKT

Pierwszy etap leczenia alkoholizmu

Podstawowa stacjonarna terapia alkoholowa w ośrodku pod warszawą

Terapia uzależnień nazywana terapią podstawową, odbywa się w naszym ośrodku leczenia uzależnień MEDJOL w pobliżu Warszawy.

Cechami charakterystycznymi tego etapu leczenia alkoholizmu jest:

 • duża intensywność zajęć terapeutycznych;
 • przewaga spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą;
 • dość schematyczny przebieg zajęć oparty o autorski program ośrodka.

Terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym obejmuje od 4 do 8 tygodni zajęć terapeutycznych, w grupie liczącej od 7 do 10 osób. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. W centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac, uczestniczenie w wykładach, oglądanie i analiza filmów edukacyjnych. Leczenie alkoholizmu polega głównie na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów, doradzaniu na temat zmiany sposobu myślenia i reagowania. Na uzależnienie od alkoholu nie ma lekarstwa w postaci operacji, zastrzyku czy tabletki.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym jest dokładna analiza destrukcji spowodowanej przez alkohol. Polega ona na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywał alkohol. Pacjenci samodzielnie powinni opisywać historie ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki picia alkoholu oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają. Ma to na celu zmianę nastawienia osoby uzależnionej od alkoholu do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, uwypuklenie ich dramatycznych skutków i odblokowanie uczuć ukrytych przez alkohol wcześniej .

Drugim celem terapii podstawowej, jest nauka umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. W czasie zajęć terapeutycznych pacjent zdobywa wiedzę i umiejętności zachowania abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Najczęstsze tematy zajęć to:

 • radzenie sobie z głodem;
 • zapobieganie nawrotom choroby;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • budowanie i korzystanie z sieci wsparcia;
 • organizacja czasu;
 • asertywność – ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania picia.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci na podstawie dotychczasowych doświadczeń planują zmiany w swoich zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, kontaktach z ludźmi. Mają one na celu zbliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym alkoholikiem.

Kiedy kończy się etap podstawowy leczenia choroby alkoholowej, pacjent jest dopiero na początku drogi do „wytrzeźwienia”. Jego decyzja o abstynencji może być krucha, a nowe podejście do życia istnieje bardziej w głowie niż w czynach.

Z tego powodu konieczny jest drugi etap terapii, bez którego uzależniony po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach wraca do picia alkoholu, niekiedy nawet z większą intensywnością. Pacjenci mówią później, że zapijali straty. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym - czyli w poradni leczenia uzależnień.

Drugi etap leczenia alkoholizmu

POGŁĘBIONA TERAPIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Drugi etap, czyli faza pogłębiona odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Celem pacjenta jest wprowadzenie zmian w swoim życiu, ich utrwalanie i usamodzielnianie się w zakresie radzenia sobie z alkoholizmem.

Program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Faza ta trwa około 22 miesiące! Razem z terapią podstawową tworzy okres leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. W ciągu pierwszego roku najlepiej jest, gdy sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Później można je rozrzedzić, przy zachowaniu stałej regularności spotkań.

Metodami pracy są:

 • wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy;
 • wspieranie szczerej i otwartej komunikacji;
 • analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy poruszane podczas pogłębionego leczenia alkoholizmu to:

 • kontakty z rodziną;
 • problem poczucia winy;
 • odzyskanie zaufania;
 • przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia alkoholu;
 • unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • głód.

Często zachodzi konieczność powrotu do tematów poruszanych podczas terapii podstawowej, z powodu prawdziwych sytuacji, w których pacjent doświadcza problemów. Ważną częścią terapii jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej, które często okazują się pomocne w walce z nałogiem. Zalecane jest także uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA - anonimowi alkoholicy) w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu podczas trwania fazy pogłębionej jest bardzo trudnym i czasochłonnym okresem dla Pacjenta. Wynika on nie tylko z głębokości problemów, które wymagają pracy, lecz także z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu. W takich chwilach najważniejsza jest wytrwałość, która pozwoli im uchronić się od picia alkoholu i zniszczenia dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych.

Warto dodać, że na jakimkolwiek etapie leczenia uzależnienia od alkoholu złamanie abstynencji nie jest powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Bliska Ci osoba ma problem z alkoholem - Zadzwoń już dziś! Pomożemy!

ZADZWOŃ KONTAKT

Ośrodek leczenia uzależnień MEDJOL zajmuje się nie pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, ale także narkomanii, lekomanii czy hazardu. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze terapeutów, leczenie uzależnień w naszym Centrum jest skuteczne i przeprowadzane w miłej atmosferze oraz komfortowych warunkach. Nasz obiekt znajduje się w pobliżu Warszawy, w spokojnej okolicy. Nic nie przeszkadza w prawidłowym przebiegu terapii.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących powodów uzależnienia od alkoholu, pierwszych objawów oraz sposoby leczenia, sprawdź naszego bloga dotyczącego alkoholizmu.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Copyright © 2018