15 letnie doświadczenie

Leczenie Uzależnień +48 510 280 121 Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130

Leczenie alkoholizmu Warszawa

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
"W ramach wysokich kompetencji i wieloletniego doświadczenia posiadanego przez nasz zespół, bazując na naszym autorskim programie - leczymy uzależnienie od alkoholu."

Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu, jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, kobiet, jak i młodzieży. Nie ma typowej grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona. Również ludzie wysoko funkcjonujący, bardzo młodzi mają problem z alkoholem. Osoba uzależniona od alkoholu przechodzi przez kolejne fazy choroby. Rozpoczyna się od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, a kończy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu różni się w zależności od uwarunkowań konkretnej osoby. Jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej degradacji wszystkich sfer życia.

Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia są trudne w rozpoznaniu. Spowodowane jest to bardzo płynną granicą między sporadycznym spożywaniem alkoholu towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o problemie. Najczęściej występują palimpsesty alkoholowe tzw. przerwy w życiorysie, potocznie nazywane „urwanym filmem” lub „zgonem”, oraz „klinowanie”, czyli eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi. Powoduje to uruchomienie mechanizmu błędnego koła.

Alkoholizm, zgodnie z definicją, jest przewlekłą. chroniczną chorobą, która stanowi realne zagrożenie dla życia. Przeciętnie skraca jego długość o 10-15 lat wśród osób uzależnionych, nieleczących się. Najczęściej osoby uzależnione umierają na skutek chorób wywołanych przez nadużywanie alkoholu, giną w wypadkach komunikacyjnych lub popełniają samobójstwo. Dlatego też, konieczna jest pomoc uzależnionym od alkoholu i wsparcie w długoterminowym leczeniu alkoholizmu. Od czego zatem zacząć leczenie alkoholika? Jak i gdzie skutecznie leczyć alkoholizm? Jakie są metody leczenia? Czy z nałogu alkoholowego można w ogóle wyleczyć? Ile trwa i jak przebiega leczenie od alkoholu? W prywatnej klinice odwykowej MedJol w Warszawie oferujemy leczenie alkoholizmu charakteryzujące się wysoką skutecznością, które jest szansą na wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Jak wygląda i na czym polega leczenie alkoholizmu?

Osoby zgłaszające się do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień, w pierwszej kolejności są informowane o tym, że nie mają obowiązku korzystania z terapii w sytuacji, kiedy jest wymuszona. Do centrum Medycznego MedJol przyjmujemy alkoholików, którzy wyrażają zgodę na dobrowolne poddanie się kuracji odwykowej. Po przeprowadzeniu rozmowy i wywiadu lekarskiego możliwe jest podjecie kolejnego kroku, którym jest detoksykacja organizmu z toksycznych substancji psychoaktywnych. W trakcie detoksu pojawiają się objawy zespołu odstawiennego, dlatego też w tym okresie podawane są leki. Farmakologiczne leczenie ma na celu zniwelowanie dolegliwości towarzyszących odstawieniu alkoholu i wytrwanie w terapii. Co więcej, leki wspomagają leczenie nałogu. Dopiero detox organizmu zakończony sukcesem, umożliwia podjęcie właściwego leczenia i psychoterapii.


Pierwszym etapem leczenia alkoholizmu jest podstawowa terapia alkoholowa w ośrodku MedJol pod Warszawą. Cechami charakterystycznymi tego etapu leczenia alkoholizmu jest:

 • duża intensywność zajęć terapeutycznych;
 • przewaga spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą;
 • dość schematyczny przebieg zajęć oparty o autorski program ośrodka.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym jest dokładna analiza destrukcji spowodowanej przez alkohol. Polega ona na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywał alkohol. Pacjenci samodzielnie powinni opisywać historie ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki picia alkoholu oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają. Ma to na celu zmianę nastawienia osoby uzależnionej od alkoholu do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, uwypuklenie ich dramatycznych skutków i odblokowanie uczuć ukrytych przez alkohol wcześniej.

Drugim celem terapii podstawowej, jest nauka umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. W czasie zajęć terapeutycznych pacjent zdobywa wiedzę i umiejętności zachowania abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Najczęstsze tematy zajęć to:

 • radzenie sobie z głodem alkoholowym;
 • zapobieganie nawrotom choroby;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • budowanie i korzystanie z sieci wsparcia;
 • organizacja czasu;
 • asertywność – ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania picia.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci na podstawie dotychczasowych doświadczeń planują zmiany w swoich zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, kontaktach z ludźmi. Mają one na celu zbliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym alkoholikiem. Kiedy kończy się etap podstawowy leczenia choroby alkoholowej, pacjent jest dopiero na początku drogi do „wytrzeźwienia”. Jego decyzja o abstynencji może być krucha, a nowe podejście do życia istnieje bardziej w głowie niż w czynach.

Z tego powodu konieczny jest drugi etap terapii, bez którego uzależniony po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach wraca do picia alkoholu, niekiedy nawet z większą intensywnością. Pacjenci określają to zjawisko zapijaniem strat. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym – w poradni leczenia uzależnień.


Drugi etap leczenia alkoholizmu, czyli faza pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Zadaniem pacjenta jest wprowadzenie zmian w swoim życiu, ich utrwalanie i usamodzielnianie się w zakresie radzenia sobie z alkoholizmem.

Program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Faza ta trwa około 22 miesiące! Razem z terapią podstawową tworzy okres leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. W ciągu pierwszego roku najlepiej jest, gdy sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Później można je przeprowadzać z mniejszą intensywnością, ale zachowując stałą regularność spotkań.

Metodami pracy są:

 • wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy;
 • wspieranie szczerej i otwartej komunikacji;
 • analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy poruszane podczas pogłębionego leczenia alkoholizmu to:

 • kontakty z rodziną;
 • problem poczucia winy;
 • odzyskanie zaufania;
 • przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia alkoholu;
 • unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu;
 • radzenie sobie z emocjami;
 • głód alkoholowy.

Często zachodzi konieczność powrotu do tematów poruszanych podczas terapii podstawowej, z powodu pojawienia się prawdziwych sytuacji, w których pacjent doświadcza problemów. Ważną częścią terapii jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej, które często okazują się pomocne w walce z nałogiem. Zalecane jest także uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA - anonimowi alkoholicy), w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu podczas trwania fazy pogłębionej jest bardzo trudnym i czasochłonnym okresem dla pacjenta. Wynika on nie tylko z rozmiaru problemów, które wymagają pracy, lecz także z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu. W takich chwilach najważniejsza jest wytrwałość, która pozwoli im uchronić się od picia alkoholu i zniszczenia dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych.

Warto podkreślić, że na jakimkolwiek etapie leczenia uzależnienia od alkoholu, złamanie abstynencji nie jest powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Głównym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji i poprawa zdrowia psychofizycznego. Ważnym etapem jest także nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych oraz przyswajanie wiedzy, dotyczącej mechanizmów rządzących chorobą alkoholową. Osoby uzależnione opuszczające ośrodek po terapii są wolne od substancji powodującej zmiany w ich świadomości. Zaopatrzeni w dalsze zalecenia terapeutyczne uczą się nowego postrzegania świata. Im szybciej chory podejmie decyzję dotyczącą rozpoczęcia terapii, tym ma większe szanse na szybką i skuteczną terapię, która umożliwi mu powrót do życia bez nałogu.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia od alkoholu?

Leczenie alkoholizmu to długotrwały i trudny proces. Prywatne leczenie z alkoholizmu w ośrodku MedJol umożliwia uniknięcie poważnych skutków nadużywania alkoholu w postaci pogłębiającej się degradacji życia psychicznego i fizycznego. W ośrodku leczenie podzielone jest na etapy, które wdrażane krok po kroku umożliwiają stopniowe odzyskanie kontroli nad piciem i nałogiem. Terapia alkoholowa obejmuje nie tylko detoksykację organizmu z substancji toksycznych, ale również psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu w formie indywidualnej i grupowej. Terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym obejmuje od 4 do 8 tygodni zajęć terapeutycznych, w grupie liczącej od 7 do 10 osób. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. W centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac, uczestniczenie w wykładach, oglądanie i analiza filmów edukacyjnych. Leczenie alkoholizmu polega głównie na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów, doradzaniu na temat zmiany sposobu myślenia i reagowania. Na uzależnienie od alkoholu nie ma lekarstwa w postaci operacji, zastrzyku czy tabletki. Warto również wskazać, że leczenie choroby alkoholowej obejmuje także pogłębioną terapię, która trwa 22 miesiące.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz jednoczesne wsparcie farmakologiczne.

Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku opieramy na podejściu humanistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Podstawowym jego celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Naszym pacjentom oferujemy prywatne leczenie alkoholizmu w trybie stacjonarnym. Wierzymy bowiem, że tylko leczenie zamknięte alkoholizmu, umożliwia odcięcie chorych od środowiska i czynników, w których doszło do uzależnienia. Dlatego też, daje ono największe szanse na wyjście z nałogu.

Jak podjąć leczenie alkoholizmu?

Podjęcie terapii dla alkoholików jest bardzo trudne, wiąże się bowiem z koniecznością odstawienia substancji psychoaktywnych – alkoholu oraz zmierzeniem się z problemem. Jak zatem rozpocząć leczenie choroby alkoholowej? Należy podkreślić, że natychmiastowe podjęcie leczenia w momencie zauważenia niepokojących sygnałów i objawów osiowych umożliwia szybką terapię i odzyskanie kontroli nad nałogiem. Prywatny ośrodek odwykowy MedJol wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uzależnionych, umożliwiając telefoniczne lub mailowe zgłoszenie się na oddział. Co ważne, w Centrum Medycznym MedJol nie ma rejonizacji co oznacza, że przyjmujemy pacjentów nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Dodatkowo, osobom uzależnionym z województwa mazowieckiego gwarantujemy bezpłatny transport na teren ośrodka. Szanujemy naszych pacjentów, którym gwarantujemy dyskretne leczenie alkoholizmu. Nowoczesna terapia w prywatnej klinice to szansa na wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli nad sowim życiem.


Leczenie alkoholizmu jest trudne, ponieważ jest to choroba nieuleczalna. Nie oznacza to jednak, że nie można pomóc osobie uzależnionej. Najbardziej skuteczną formą pomocy jest terapia uzależnień, która może powstrzymać rozwój choroby i umożliwić choremu powrót do normalnego funkcjonowania.

Przez wiele osób alkoholizm postrzegany jest w kategorii słabości charakteru czy braku silnej woli. Podtrzymuje to u osób uzależnionych od alkoholu przekonanie, że powinni sami rozwiązać ten problem, a zwrócenie się o pomoc będzie przejawem słabości i źródłem wstydu. Opóźnia to znacznie możliwość udzielenia pomocy choremu i jego bliskim.

Uzależnienie od alkoholu, jak wiele innych chorób jest chorobą niezawinioną. Rozwija się podstępnie, często bez świadomości uzależnionego. Zmiany zachodzące w psychice takiej osoby nie pozwalają jej dostrzec rozmiaru szkód spowodowanych piciem alkoholu.

Alkoholizm ma swój numer jednostki chorobowej opracowany na podstawie Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.


Specjaliści Centrum Medycznego MedJol z Warszawy mają ogromną wiedzę o terapii alkoholizmu oraz innych uzależnień, a opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na walkę z nałogiem. Z powodu szerokiej dostępności i powszechności alkoholu oraz społecznej akceptacji picia, alkoholizm jest uzależnieniem, które statystycznie spotykane jest znacznie częściej niż inne. Terapia uzależnienia od alkoholu okazuje się najważniejszą i najlepszą formą pomocy. Dzięki niej, osoba uzależniona osiąga trwałe i pożądane zmiany, które dają szansę na rozpoczęcie nowego, w pełni zdrowego oraz zadowalającego życia. Skontaktuj się z nami, udzielimy Ci niezbędnej pomocy i ustalimy cenę Twojego leczenia.

Ośrodek leczenia uzależnień MEDJOL zajmuje się nie pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, ale także narkomanii, lekomanii czy hazardu. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze terapeutów, leczenie uzależnień w naszym Centrum jest skuteczne i przeprowadzane w miłej atmosferze oraz komfortowych warunkach. Nasz obiekt znajduje się w pobliżu Warszawy, w spokojnej okolicy.

Ośrodek leczenia uzależnień MEDJOL zajmuje się nie pomocą osobom uzależnionym od alkoholu, ale także narkomanii, lekomanii czy hazardu. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze terapeutów, leczenie uzależnień w naszym Centrum jest skuteczne i przeprowadzane w miłej atmosferze oraz komfortowych warunkach. Nasz obiekt znajduje się w pobliżu Warszawy, w spokojnej okolicy.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!

Ośrodek Leczenia
Uzależnień MEDJOL

Przyborowie 15c
05-530 Czersk

Biuro Medjol

Domaniewska 17/19 lokal 133 
02-672 Warszawa

Copyright © 2018 | Mapa strony
+48 510 280 121