Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Narkomania

Udostępnij

Eksperymentowanie z narkotykami wiąże się z ryzykiem przedawkowania i zatrucia organizmu przez toksyczne substancje zawarte w psychoaktywnych środkach. Co roku w Polsce, w wyniku zatrucia, odnotowywane są przypadki zgonów osób uzależnionych od narkotycznych substancji psychoaktywnych z powodu przedawkowania. Znajomość objawów umożliwia udzielenie pierwszej pomocy osobom, które przedawkowały oraz zatruły się narkotykami i nierzadko uratowanie życia narkomanom. Objawy przedawkowania narkotyków są jednak różne, zależą bowiem od rodzaju zażytej substancji psychoaktywnej. Celem rozpoznania przedawkowania czy zatrucia, które są wynikiem stosowania opioidów (kodeiny, morfiny czy heroiny) lub innych środków takich jak ecstasy, amfetamina czy kokaina należy obserwować zachowanie osoby narkotyzującej się. Zatem, jakie są objawy i skutki zatrucia narkotykami? Co robić w sytuacji przedawkowania narkotyków?

OBJAWY PRZEDAWKOWANIA NARKOTYKÓW

Objawy przedawkowania narkotyków są różne, uzależnione jest to od rodzaju zażywanych substancji psychoaktywnych, inne objawy występują w sytuacji przedawkowania opioidami czy opiatami, inne zaś w przypadku przedawkowania ecstasy czy halucynogenów. Pierwszym symptomem, który może świadczyć o przedawkowaniu jest nienaturalna wielkość źrenic – ich skurczenie, rozszerzenie bądź brak reakcji na światło. Pojawić się mogą również fizyczne oznaki w postaci nadmiernej potliwości, pobudzenia i aktywności, a także drgawki. Oddech natomiast stać się może płytki, ciężki lub przyspieszony, co może prowadzić do hiperwentylacji. W niektórych sytuacjach przedawkowanie wiązać się może z utratą świadomości, pojawieniem się halucynacji bądź agresywnych, gwałtownych reakcji i zachowań. Wiele narkotyków może być przyczyną wystąpienia, zagrażającej życiu i mogącej doprowadzić do śmierci, zapaści, która jest stanem ostrej niewydolności krążenia połączonej z nagłym spadkiem ciśnienia krwi, skutkującym silnym osłabieniem i uczuciem zamierania. Warto również podkreślić, że ryzyko przedawkowania jest największe w sytuacji jednoczesnego zażycia innych substancji psychoaktywnych np. alkoholu bądź narkotyzowanie się po okresie abstynencji, gdyż wiąże się to z utratą tolerancji na narkotyk i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia chorego.

PIERWSZA POMOC PRZY PRZEDAWKOWANIU NARKOTYKÓW

W sytuacji zażycia zbyt dużej ilości substancji psychoaktywnych przez osobę uzależnioną, przeprowadzona w odpowiedni sposób interwencja może uchronić przed śmiercią w wyniku przedawkowania narkotyków. Niemniej jednak osoby będące świadkami przedawkowania bardzo często nie podejmują żadnych kroków z obawy przed zaszkodzeniem poszkodowanemu lub lękiem przed możliwymi konsekwencjami i problemami z policją. Statystyki wskazują, że śmierć z przedawkowania pojawia się stosunkowo często, dlatego też konieczne jest uświadamianie środowisk, w których występuje problem narkomanii jak postępować w takich przypadkach. Należy podkreślić, że udzielając pomocy osobie, która przedawkowała narkotyki, konieczne jest przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących pierwszej pomocy. Ułożenie ofiary przedawkowania w bezpiecznej pozycji bocznej oraz natychmiastowe wezwanie karetki mogą uchronić przed śmiercią przez przedawkowanie narkotyków. Warto również podkreślić, że pierwsza pomoc uzależniona jest od objawów, które wystąpiły. Przedawkowanie amfetaminy lub narkotyków halucynogennych wiąże się z koniecznością przeniesienia poszkodowanego do cichego, przyciemnionego pomieszczenia i prób uspokojenia go. W przypadku występowania przyspieszonego oddechu, może dojść do hiperwentylacji, dlatego też wskazane jest nakłanianie poszkodowanego do wyrównania i uspokojenia oddechu. W przypadku przegrzania i odwodnienia, które często jest wynikiem działania ecstasy i amfetaminy, należy schłodzić ciało poprzez zimne okłady i obmycie twarzy zimną wodą. Ponadto, narkomana do przyjazdu karetki i odtransportowania do szpitala, gdzie zostanie poddany specjalistycznemu leczeniu, należy utrzymywać w stanie świadomości, aby lekarz mógł przeprowadzić wywiad co do rodzaju i ilości zażytej substancji.

SKUTKI PRZEDAWKOWANIA NARKOTYKÓW

Niezależnie od tego czy doszło do przypadkowego przedawkowania narkotyków na początku uzależnienia czy też spożycie substancji uzależniających w zbyt dużych ilościach przez osobę, która narkotyzuje się od dłuższego czasu, przedawkowanie może być śmiertelne w skutkach. W wyniku działania substancji może dojść do udaru mózgu czy hiperwentylacji, która jest niebezpieczna w sytuacji, kiedy trwa przez dłuższy czas, gdyż powoduje hipokapnię czego skutkiem jest rozwój zasadowicy oddechowej. Niemniej jednak, najgroźniejsza jest zapaść i niewydolność organizmu spowodowana nagromadzeniem toksycznych substancji, które nierzadko skutkują śmiercią.

OBJAWY ZATRUCIA NARKOTYKAMI

Objawy zatrucia narkotykami, czyli stanu zaburzenia funkcjonowania organizmu, są podobne jak w przypadku przedawkowania substancji psychoaktywnych. Zazwyczaj pojawiają się symptomy w postaci zmiany szerokości źrenic, zaburzenia rytmu serca, wahania temperatury ciała czy zaburzenia pracy serca. W skrajnych przypadkach może dojść do zatrzymania oddechu i akcji serca, czego skutkiem może być zgon. Zatrucie powoduje również spowolnienie oddechu, senność lub śpiączkę bądź wręcz przeciwnie – pobudzenie wraz z towarzyszącymi jej objawami psychotycznymi w postaci urojeń, zaburzeń orientacji czy lęków. Należy również wskazać, że pojawić się może ostre zatrucie narkotykami (opioidami, opiatami czy substancjami halucynogennymi), związane jest ono ściśle związane z wielkością przyjętej dawki, drogą przyjęcia oraz stanem psychosomatycznym osoby narkotyzującej się.

PRZYCZYNY ZATRUCIA NARKOTYKAMI

Zatrucie narkotykami następuje w wyniku przedawkowania narkotyków, dlatego też ściśle łączy się ono z tym pojęciem. Można mówić zatem o różnych przyczynach przedawkowania. Niekiedy jest ono wynikiem nieświadomego spożycia zbyt dużych dawek narkotyków, szczególnie jeśli narkotyzowanie się następuje po okresie abstynencji, ponieważ zmienia się tolerancja organizmu na substancje psychoaktywne. Należy jednak wskazać, że niektórzy narkomani celowo zażywają zbyt duże dawki narkotyków, celem spowodowania zgonu. Zachowanie w przypadku przedawkowania i zatrucia heroiną skutkujące zgonem określane jest mianem tzw. „złotego strzału”.

PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZATRUCIA NARKOTYKAMI

W sytuacji zatrucia substancjami narkotycznymi niezwykle istotne jest postępowanie osób obecnych przy poszkodowanym, gdyż konieczne jest natychmiastowe wezwanie karetki pogotowia, bowiem dopiero pomoc specjalisty i wdrożenie odpowiedniego leczenia detoksykacyjnego, może usunąć niebezpieczne skutki zatrucia organizmu. Leczenie polega na podaniu odtrutki, którą w zależności od zażytej substancji psychoaktywnej jest atropina, flumazenil, nalokson lub glukagon. Konieczne jest jednak udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, która polega na udrożnieniu dróg oddechowych w sytuacji utraty przytomności, ułożeniu w pozycji bocznej i w miarę możliwości dążenie do odzyskania kontaktu – powrotu świadomości poszkodowanego. Jeżeli natomiast doszło do zatrzymania akcji serca konieczne jest wykonanie masażu serca i wykonanie sztucznej wentylacji. Co więcej, należy zabezpieczyć opakowania, pozostałości proszku lub strzykawki, gdyż pomogą one w ustaleniu w wyniku zażycia jakiej substancji doszło do zatrucia

ZATRUCIA NARKOTYKAMI – SKUTKI

Zatrucie narkotykami wiąże się z możliwością pojawienia się poważnych skutków zdrowotnych. Należy podkreślić, że w skrajnych przypadkach przedawkowanie może zakończyć się nawet śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest połączenie kilku substancji psychoaktywnych jednocześnie np. narkotyków i alkoholu, który nasila ich działanie. W wyniku zatrucia substancjami toksycznymi może dojść do niewydolności narządów, śpiączki bądź nadmiernego pobudzenia. Należy wskazać, ze stan zatrucia jest dynamiczny, z tego powodu kliniczny obraz zmienia się w czasie. Ponadto, każdy przypadek zatrucia jest inny, gdyż zależy od wielu indywidualnych cech jednostki stąd trudno mówić o jednoznacznych skutkach zatrucia narkotykami, gdyż mają one szerokie spektrum.

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button