Napisane przez:
Ośrodek NZOZ Leczenie Uzależnień i Detoks Warszawa
Terapeuta Uzależnień: Piotr Strojnowski.
Kategoria: Alkoholizm

Udostępnij

Alkoholizm to choroba, którą bardzo ciężko samodzielnie zwalczyć i wyjść z nałogu. Osoby uzależnione jednak na początku choroby mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia problemu. Umożliwia to stosowanie strategii wyparcia i mechanizmów obronnych – zaprzeczeń i iluzji. Choroba stopniowo przejmuje kontrolę nad każdym aspektem życia uzależnionego, prowadząc do całkowitej degradacji we wszystkich sferach życia – zdrowotnej, psychicznej, społecznej, a także rodzinnej. Zdarza się, że osoba uzależniona, zdając sobie w pewnym momencie ze swojego stanu, decyduje się na skorzystanie z pomocy. Dobrowolne leczenie alkoholizmu nie zawsze jednak dochodzi do skutku. Należy wskazać, że co do zasady poddania się leczeniu i terapii powinno być dobrowolne. Istnieją jednak pewne przesłanki, które umożliwiają wdrożenia leczenia przymusowego. Pojawia się zatem pytanie, jak zmusić osobę uzależnioną od alkoholu, by przestała pić? Czy można zmusić dorosłego alkoholika do przymusowego leczenia? Jak zmusić osobą uzależnioną do odwyku? Jak wysłać kogoś na przymusowe leczenie odwykowe? Kto może wystąpić o przymusowe leczenie odwykowe? Jak załatwić przymusowe leczenie alkoholika? Na czym polega przymusowe leczenie alkoholika? Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie i co w nim napisać?

CZY I KIEDY MOŻNA ZMUSIĆ ALKOHOLIKA DO LECZENIA?

Alkoholizm to choroba, która degradacyjnie wypływa nie tylko na samą osobę uzależniona, ale również na jego najbliższe otoczenie, w szczególności na rodzinę. Choroba ogromne piętno odciska na dzieciach osoby chorej. Z tego powodu ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie i detoks organizmu. Niemniej jednak orzeczenie o zobowiązaniu do leczenia alkoholizmu w specjalistycznej placówce lub ośrodku, może wydać jedynie sąd na podstawie istniejących realnie przesłanek. Kiedy można skierować alkoholika na przymusowe leczenie? Aby możliwe było zobowiązanie osoby uzależnionej do przymusowego leczenia odwykowego, konieczne jest wypełnienie przesłanek stanowiących punkt wyjścia do wdrożenia procedury. Oznacza to, że istnieje konieczność udowodnienia, że nadużywanie alkoholu przez daną osobę spowodowało całkowity rozpad pożycia rodzinnego. W tym znaczeniu można mówić o demoralizacji małoletnich, uchylaniu się od obowiązku pracy lub systematyczne zakłócanie porządku publicznego. Jeżeli zostaną spełnione warunki, sąd ma podstawy, by zobowiązać alkoholika do terapii w ośrodku leczenia alkoholizmu. Jeżeli jednak nie ma podstaw i nie zostały spełnione powyższe warunki, nie ma przesłanek do wdrożenia przymusowego leczenia i zobowiązania alkoholika do odwyku.

JAK ZMUSIĆ ALKOHOLIKA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO?

Zmiana prawa spowodowała, że przymusowe leczenie odwykowe nie jest możliwe. Możliwe jest natomiast zobowiązanie alkoholika do leczenia. Niemniej jednak alkoholik ma prawo odwołać się od wyroku sądowego. Istnienie wystarczających dowodów na chorobę alkoholową, która w znacznym stopniu wpływa na dezorganizację i degradację życia członków rodziny, nie obliguje chorego do poddania się leczeniu.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ALKOHOLIKA NA PRZYMUSOWE LECZENIE?

Zgłoszenie alkoholika na przymusowe leczenie możliwe jest poprzez członków rodziny, osób z najbliższego otoczenia lub pracodawcę. Osoby te mogą złożyć wniosek do sądu, gdzie na podstawie opinii biegłego sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej wydaje orzeczenie o konieczności zastosowania przymusowego leczenia. Uzależniony jednak nie ma obowiązku stawienia się na leczenie w związku z wyrokiem sądu.

JAK NAPISAĆ WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ALKOHOLIKA?

Wniosek, aby był rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest potwierdzenie przesłanek stanowiących do wdrożenie leczenia przymusowego. W związku z tym należy udowodnić, że nadużywanie alkoholu spowodowało całkowity rozkład życia rodzinnego i przyczynia się do demoralizacji najmłodszych członków rodziny. Dowodami potwierdzającymi, że alkoholik powinien zostać skierowany na detoks i leczenie odwykowe w ośrodku leczenia uzależnień, mogą być notatki z interwencji policji, które sporządzane są w przypadku awantur domowych czy zakłócenia porządku publicznego, ale również zaświadczenie od psychologa dziecięcego o negatywnym wpływie ojca, męża na małoletnich. Dodatkowo można przedłożyć rachunki za alkohol lub z izby wytrzeźwień. Ponadto, rodzina może przedłożyć niebieską kartę, która została założona alkoholikowi za przemoc i znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny. Przedłożenie wystarczających dowodów umożliwia wszczęcie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych odpowiednich procedur, mających na celu umieszczenie chorego w ośrodku na przymusowe leczenie. W związku z tym powoływany jest biegły, którego zadaniem jest ustalenie, czy chory rzeczywiście jest uzależniony od alkoholu i czy nie ma możliwości, by poddał się terapii dobrowolnie.

GDZIE ZGŁOSIĆ ALKOHOLIKA NA PRZYMUSOWE LECZENIE?

Zgłoszenie alkoholika na przymusowe leczenie możliwe jest po orzeczeniu biegłego, iż istnieją przesłanki do zastosowania leczenia przymusowego. Wówczas biegły sądowy po sprawie sądowej wskazuje rodzaj zakładu i terapii, której osoba uzależniona od alkoholu powinna zostać poddana. Zazwyczaj za miejsce wdrożenia leczenia uznaje się najbliższy miejscu zamieszkania ośrodek odwykowy. Nie oznacza to jednak, że rodzina nie może oddać chorego do prywatnego ośrodka leczenia uzależnień. Związane jest to jednak z kosztami, które rodzina musi ponieść za leczenie.

ILE TRWA I JAK WYGLĄDA PRZYMUSOWE LECZENIE ALKOHOLIKA?

Przymusowe leczenie alkoholizmu nie różni się niczym od normalnej terapii odwykowej. Oznacza to, że przymusowe leczenie najczęściej rozpoczyna się detoksem organizmu substancji psychoaktywnych, celem odtrucia alkoholowego. Polega ona na całkowitym odstawieniu alkoholu i wdrożeniu farmakoterapii, która umożliwia zminimalizowanie ubocznych skutków odstawienia i zespołu abstynencyjnego. Chory poddawany jest badaniom i zabiegom niezbędnym do uzupełnienia elektrolitów i doprowadzenia organizmu do odpowiednio dobrego stanu fizycznego Zakończone sukcesem odtrucie umożliwia wdrożenie kolejnego etapu, którym jest terapia indywidualna oraz grupowa. O tym, jak długo będzie trwało leczenie odwykowe, decyduje kierownik ośrodka, w którym dana osoba jest poddawana terapii. Niemniej jednak należy wskazać, że leczenie alkoholowe stanowi trudny i długotrwały proces, a nawet zakończona sukcesem terapia nie gwarantuje powrotu do nałogu.

ILE KOSZTUJE PRZYMUSOWE LECZENIE ALKOHOLIKA?

Leczenie przymusowe alkoholika może przebiegać w dwóch formach – ambulatoryjnej i zamkniętej. Leczenie ambulatoryjne polega na tym, że osoba uzależniona – syn, ojciec, mąż czy partner uczestniczy w terapii odwykowej każdorazowo dochodząc na miejsce spotkanie z psychoterapeutą lub zostaje zamknięty w ośrodku uzależnień. Formy te jest refundowane, z tego powodu przymusowe leczenie alkoholika nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Osoby uzależnione od alkoholu jednak można skierować również do ośrodka zamkniętego, który specjalizuje się w odwyku i leczeniu alkoholowym. W tym przypadku przymusowe leczenie związane jest z kosztami, które musi ponieść rodzina. Cena takiego leczenia uzależniona jest od ośrodka, do którego osoba uzależniona jest oddawana na leczenie.

Należy podkreślić, że przymusowe leczenie – bez woli alkoholika, charakteryzuje się stosunkowo niską skutecznością. Uzależniony bowiem – mąż, syn, ojciec, pracownik – nie wykazuje chęci podjęcia terapii i zmiany zachowania. Dlatego też po wyjściu z ośrodka leczenia uzależnień często wraca do nałogu. Zmiana prawa spowodowała, że sąd nie ma możliwości skierowania osoby uzależnionej od alkoholu do przymusowego leczenia. Niemniej jednak może zobowiązać go do podjęcia takowej terapii. Oznacza to, że alkoholik nie ma bezwzględnego obowiązku poddania się leczeniu. Skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe możliwe jest jedynie wówczas, kiedy alkoholik zostanie ubezwłasnowolniony. Na czym polega ubezwłasnowolnienie alkoholika? Zapoznaj się z naszym kolejnym artykułem, w którym wyjaśniamy warunki ubezwłasnowolnienia. Zapraszamy!

O autorze: Piotr Strojnowski

Piotr Strojnowski jest dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Skuteczne
leczenie
uzależnień

Już dzisiaj skorzystaj z konsultacji terapeutycznych i przekonaj się o skuteczności programu leczenia Centrum Medycznego Medjol.

Zobacz, co może dla Ciebie zrobić

CENTRUM MEDYCZNE MEDJOL
ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY

Trakt Pułaskiego 15,
05-530 Czersk

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
UZALEŻNIEŃ MEDJOL
ODDZIAŁ STACJONARNY

Ostrówek 20,
05-660 Warka (gmina)

BIURO MEDJOL

Domaniewska 17/19 lokal 133
02-672 Warszawa
Call Now Button